Integritetspolicy

Vem är ansvarig person?

Denna integritetspolicy gäller för behandlingar av personuppgifter som utförs av Adaptive Hedge Fund Management AB, org.nr. 556899-7315 (nedan gemensamt ”Adaptive”, ”vi”). AHF fungerar som fungerar som ”ansvarig person” i EU:s allmänna dataskyddsförordnings mening. Du är alltid välkommen att kontakta oss på info@adaptive.com

På vilka rättsliga grunder behandlar AHF dina personuppgifter?

AHF kan komma att behandla dina personuppgifter i följande fall:

 • Om det följer av avtal,
 • Om du har samtyckt till behandlingen,
 • Om behandlingen är inom ramen för våra legitima intressen och inte inkräktar på dina rättigheter,
 • För att säkerställa efterlevnad av lag.

Vilka personuppgifter behandlar AHF?

 • Identitetsuppgifter: namn och personnummer.
 • Kontaktuppgifter: adress, e-postadress, telefonnummer och kundnummer.
 • Betalnings och transaktionsuppgifter: Bankkontouppgifter, begärda uttag eller gjorda insättningar.
 • Investerarprofil: Huruvida ni tillhör investerarkategorin professionell eller icke-professionell investerare.
 • Enhetsuppgifter: IP-nummer och andra uppgifter från cookies.

För vilka ändamål behandlar AHF dina personuppgifter?

Personuppgifter som rör dig som kund behandlas för att vi ska kunna genomföra vårt avtal och andra åtaganden gentemot dig och tillhandahålla en bra kundservice. Vi är dessutom enligt lag skyldiga att dokumentera vissa av våra kundförhållanden och måste därför behandla personuppgifter om våra kunder. För att kunna sköta vår bokföring och ekonomiska rapportering krävs det också att vi behandlar vissa personuppgifter. Vi behandlar även personuppgifter för att kunna kontakta potentiella och befintliga kunder, bland annat för marknadsföringsändamål, och för att utveckla system, produkter och erbjudanden till våra kunder. Slutligen behandlar vi personuppgifter för att säkerställa att vi efterlever de tillämpliga lagar och regler som gäller för vår verksamhet.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter

Personuppgifter som är hänförliga till ett avtal behandlas så länge de tillhör en aktiv kund till oss. Med en aktiv kund menas en kund som har ett kundkonto som bär en placering. Personuppgifter som är hänförliga till inaktiva investeringskonton raderas var sjätte månad.

Vem behandlar dina personuppgifter?

Vi kommer inte sälja, byta eller licensera några personuppgifter om dig till tredje man. Däremot kan vi behöva överföra personuppgifter till externa parter som behandlar uppgifterna för egna ändamål. Sådana mottagare inkluderar till exempel Skatteverket.

Dina rättigheter enligt GDPR

 • Att få tillgång till och kopior av de personuppgifter vi har av dig;
 • Att kräva att vi upphör med behandlingen av dina personuppgifter om behandlingen medför skada eller olägenheter;
 • Att kräva att vi inte sänder dig marknadsföringsinformation;
 • Att kräva att vi raderar dina personuppgifter;
 • Att kräva att vi begränsar våra databehandlingsaktiviteter;
 • Att från oss erhålla de personuppgifter som vi har om dig som du har försätt oss med;
 • Att kräva att vi rättar de personuppgifter vi har om dig om de är inkorrekta.

För att begära ut information om vilka personuppgifter vi har sparat kan du kontakta ansvarig person på info@adaptivehedge.com. Vänligen notera att ovanstående rättigheter inte är absoluta, utan vi kan ha rätt till att neka din begäran om undantag är tillämpliga.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du också rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen

Säkerhetsåtgärder för att skydda dina data

Dina personuppgifters säkerhet är viktig för oss och vi använder kommersiellt gångbara metoder för att skydda dina personuppgifter, och granskar och anpassar dessa regelbundet till våra rådande tekniska processer. Ingen metod för att överföra information över Internet eller för datalagring är emellertid 100 % säker, varför vi inte kan garantera dina personuppgifter absolut säkerhet.

Cookies

Cookies är små textfiler som sparas i din dator som finns kvar i din dator och ger oss möjlighet att känna igen din dator vid ditt nästa besök.

När du besöker vår hemsida kan vi behandla viss information på automatiserad väg (genom till exempel cookies och serverloggen). Information som vi samlar in på detta vis inkluderar till exempel din IP-adress, nätverksplacering, webbläsarinformation, apparatens karaktäristik, operativssystem, hänvisande URL:er, information om vilka åtgärder du vidtagit på vår sida samt tid och datum för besök på hemsidan genom så kallade cookies.

Du kan förhindra att cookies sparas genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Observera dock att om du gör det, kanske vissa funktioner på webbplatsen inte är fullt tillgängliga.

Som besökare på vår hemsida sparar vi enbart information om vilken investarprofil du valt i samband med ditt besök på vår hemsida.

Som inloggad besökare på hemsidan spara vi en cookie som identifierar användaren och gör det möjligt med inloggning och autentisering.

Förändringar av vår integritetspolicy

AHF förbehåller sig rätten att göra ändringar eller tillägg till denna integritetspolicy, exempelvis om tillämplig lagstiftning ändras eller om vi förändrar våra tjänster på ett sätt som påverkar vår behandling av dina personuppgifter.

Information om eventuella ändringar eller tillägg meddelas dig på lämpligt sätt beroende på ändringarnas omfattning och betydelse för dig som kund eller besökare av vår hemsida. Uppdaterad information kan t.ex. lämnas per e-post, via Mina Sidor, i samband med annan kommunikation med dig, på vår webbplats eller via annan lämplig kanal.