Hållbarhet

HÅLLBARHETSRELATERADE UPPLYSNINGAR

Som en följd av förordning (EU) 2019/2088 (SFDR) om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn, lämnar Adaptive Fonder AP (Adaptive) som registrerad förvaltare av alternativa investeringsfonder information om hur hållbarhetsrisker är integrerade i vår investeringsbeslutsprocess. SFDR är en del av ett bredare initiativ från EU för att inom ”sustainable finance”.

Adaptives målsättning är att i takt med att bolaget växer vara en hedgefondförvaltare i absolut framkant vad gäller hållbarhet i Sverige. Vi är övertygande om att en god hantering av miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade (ESG) frågor är synonymt med god affärsverksamhet, och arbetar fortlöpande med implementeringen av dessa frågor i vår egen verksamhet, och som en integrerad del i vår förvaltning.

Hållbarhetsrisker

Adaptive uppmärksammar hållbarhetsrisker som kan ha en negativ påverka på avkastningen av år fond. En hållbarhetsrisk definieras som en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på en investerings värde.

Adaptive har som fondförvaltare integrerat hållbarhetsrisker i vår investeringsbeslutsprocess och riskhanteringsprocess inom ramen för vår reglerade förvaltning. Hanteringen av hållbarhetsrisker utgår från den lista på hållbarhetsrisker som Bolaget identifierat. På analysstadiet i investeringsprocessen hanterar vi hållbarhetsrisker både inom den kvantitativa delen av analysen, och den fundamentala delen av analysen. I den kvantitativa delen av analysen gör vi en kvalitativ analys av de hållbarhetsrisker Bolaget identifierat i ljuset av temat på den aktuella paradigmen. Detta för att bedöma om den aktuella paradigmen är exponerad mot någon särskild hållbarhetsrisk som behöver hanteras innan arbetet med paradigmen fortskrider, eller som diskvalificerar den från vidare implementering.

Vidare bedömer Adaptive i den fundamentala delen av analysen hållbarhetsrisker hos de bolag som identifierats som möjliga investeringar inom ett visst paradigm. Bedömningen består av två delar. Den första delen används för att exkludera bolag som inte uppfyller kraven i relation till Bolagets exkluderingspolicy (se hållbarhetspolicyin). Den andra delen är ett poängbaserat system där varje potentiell investering bedöms baserat på en rad olika ESG-faktorer.

Inget beaktande av negative konsekvenser på hållbarhet

Bolaget har beaktat naturen och storleken av vår verksamhet och beslutat att, i enlighet med artikel 4(1)(b) i SFDR, inte beakta huvudsakliga negativa konsekvenser av investeringsbeslut på hållbarhetsfaktorer.

Anledningen till detta är att Bolaget för närvarande inte har tillgång till de resurser och den data som krävs för att rapportera enligt regelverket för PAI.

Bolaget kommer att granska detta beslut på en periodisk basis, minst årligen, mot bakgrund av utvecklingen på marknaden för tillgängliga data, det slutgiltiga antagandet av regelverkets tekniska standarder, samt Bolagets organisatoriska utveckling.